14 Ekim 2015, ペ?
   
Yaz覺 Boyutu

T羹m site ve web 羹zerinde

VAKIF NASIL KURULUR?

Vakf覺n Tan覺m覺 ve unsurlar覺: 01.01.2002 tarihinde y羹r羹rl羹e giren 4721 say覺l覺 T羹rk Medeni Kanununun 101. maddesinde vakf覺n tan覺m覺 "ger癟ek veya t羹zel kiilerin yeterli mal ve haklar覺 belirli ve s羹rekli bir amaca 繹zg羹lemeleriyle oluan t羹zel kiilie sahip mal topluluklar覺" olarak yap覺lm覺t覺r.

Bu tan覺mdan anla覺laca覺 羹zere vakf覺 oluturan en 繹nemli iki unsur; 繹zg羹lenecek bir malvarl覺覺 ve malvarl覺覺n覺n 繹zg羹lenecei ama癟t覺r.

Vakf覺n amac覺; Hukuka uygun, belirli, anla覺labilir olmal覺 ve s羹reklilik arz etmelidir.

Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasan覺n temel ilkelerine, hukuka, ahl璽ka, mill簾 birlie ve mill簾 menfaatlere ayk覺r覺 veya belli bir 覺rk ya da cemaat mensuplar覺n覺 desteklemek amac覺yla vak覺f kurulamaz.

Vakfa 繹zg羹lenecek malvarl覺覺 ise vakf覺n amac覺n覺 ger癟ekletirmeye yeterli olmal覺, vakf覺n ama癟 veya devam覺n覺 imkans覺z veya yarars覺z hale getirmemelidir.

Ger癟ek ya da t羹zel kiiler vak覺f kurabilirler. Ancak kurucu ger癟ek kii ise T羹rk Medeni Kanununda belirlenen fiil ehliyetine sahip olmal覺, t羹zelkii ise fiil ehliyetine sahip olmakla birlikte, kurulu stat羹s羹nde vak覺f kurabileceine ve vakfa malvarl覺覺 繹zg羹leyebileceine dair h羹k羹m olmas覺 gerekir.

Vak覺flar覺n y繹neticilerinin T.C. uyruunda olmalar覺 esast覺r. Ancak, vakfa ait eitim, bilim, sanat, t覺p ve sal覺k kurulular覺n覺n y繹netim organlar覺nda salt 癟ounluk oluturmamak art覺yla yabanc覺 uyruklular覺n da g繹rev almalar覺na ve vak覺flar覺n veya kurulular覺n覺n yurt d覺覺ndaki benzer ama癟l覺 vak覺f veya kurumlarla ibirlii yapmalar覺na Bakanlar Kurulu'nca izin verilebilir.

Vak覺flar 繹zel hukuk t羹zelkiisi olup, T羹rk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtilen t羹m hak ve yetkilere sahiptir. Vak覺flar Genel M羹d羹rl羹羹 denetim makam覺 olup, vesayet makam覺 deildir.

Vak覺flarda 羹yelik olmaz.

Kurulu ekli

Vak覺f kurma iradesi, noterde d羹zenleme eklinde yap覺lacak bir resm簾 senetle veya 繹l羹me bal覺 tasarrufla a癟覺klan覺r. Ancak vakf覺n kurulmas覺 i癟in yetkili asliye hukuk mahkemesine bavurularak tescilinin salanmas覺 gereklidir. Vak覺f, yerleim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile t羹zel kiilik kazan覺r.

Resm簾 senetle vak覺f kurma ilemi temsilci arac覺l覺覺yla yap覺labilir. Ancak, temsil yetkisinin noterlik癟e d羹zenlenmi bir belgeyle verilmi olmas覺 ve bu belgede vakf覺n amac覺 ile 繹zg羹lenecek mal ve haklar覺n belirlenmi bulunmas覺 gereklidir.

Vak覺f senedinin i癟erii

T羹rk Medeni Kanununun 106'覺nc覺 maddesi gereince, vak覺f senedinde vakf覺n ad覺n覺n, amac覺n覺n, bu amaca 繹zg羹lenen mal ve haklar覺n, vakf覺n 繹rg羹tlenme ve y繹netim eklinin ile yerleim yerinin g繹sterilmesi zorunludur.

a) Vakf覺n ad覺; kanuna ahlaka adaba ayk覺r覺 olmamal覺 ve vakf覺n ama癟lar覺 ile uyumlu olmal覺d覺r. 癟羹nc羹 kiileri vakf覺n amac覺 konusunda yan覺lt覺c覺 ya da yanl覺 癟a覺r覺覺mlar uyand覺racak isimler verilemez. Her hangi bir kamu kurum ya da kuruluunun ismi kullan覺lamaz.

b) Vakf覺n amac覺; Hukuka uygun, belirli, anla覺labilir olmal覺 ve s羹reklilik arz etmelidir.

c) zg羹lenen mal ve haklar; kurucuya ait olmal覺 ve amac覺 en az覺ndan balang覺癟 itibari ile ger癟ekletirmeye yetmelidir. zg羹lenen malvarl覺覺 nakit ise paran覺n vak覺f ad覺na bir devlet bankas覺na bloke edilerek dekontunun tescil bavurusu yap覺lan mahkemeye ibraz覺, ta覺nmaz ya da ta覺n覺r bir malvarl覺覺 ise deer tespitinin mahkemece yapt覺r覺lmas覺 ve ilgili sicillerine (tapu sicili, trafik sicili gibi) vak覺f ad覺na tescili salanmal覺d覺r.

Vakf覺n kurulmas覺 ile 繹zg羹lenen mal ve haklar vak覺f t羹zelkiiliine ge癟er.

d) Organlar覺; Vakf覺n bir y繹netim organ覺 olmas覺 zorunludur. Vakf覺n ileyiinin kolaylamas覺 a癟覺s覺ndan, amac覺n覺n kapsam覺na ve faaliyetlerine uygun olarak m羹tevelli heyeti, y繹netim organ覺 ve bir denetim birimi olmas覺 uygun olur.

Bu say覺lan organlar d覺覺nda onur kurulu,arat覺rma kurulu, 癟al覺ma kurulu gibi vakf覺n y繹netimi ile ilgili olmayan kurullar覺n vak覺f organlar覺 aras覺nda g繹sterilmemesi gerekir.

Vakf覺n organlar覺n覺n ka癟 kiiden oluaca覺, toplant覺 ve karar yeter say覺lar覺n覺n senet metninde g繹sterilmesi, organlar覺n g繹rev ve yetki s覺n覺rlar覺n覺n yeterince belirtilmesi halinde, vakf覺n ileyiinde s覺k覺nt覺ya d羹羹lmesinin 繹n羹ne ge癟ilmi olur.

e) Vakf覺n yerleim yeri; vakf覺n faaliyetlerini y羹r羹tt羹羹 merkezin bulunduu yerdir. Vak覺f senedinde g繹sterilecek adresin a癟覺k olarak ayr覺nt覺l覺 ekilde yaz覺lmas覺 zorunludur.


Vakf覺n tescili

Vakf覺n tesciline ilikin a癟覺lan davada mahkemece davan覺n reddine ya da vakf覺n tesciline ilikin verecei karar, tebli tarihinden balayarak bir ay i癟inde, bavuran veya Vak覺flar Genel M羹d羹rl羹羹 taraf覺ndan temyiz edilebilir.

Ayn覺 ekilde, vakf覺n kurulmas覺n覺 engelleyen sebeplerin varl覺覺 h璽linde, Vak覺flar Genel M羹d羹rl羹羹 veya ilgililer, iptal davas覺 a癟abilirler.

Tesciline karar verilen vak覺f, vakf覺n yerleim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil edilir.

Yerleim yeri mahkemesinin yapaca覺 bildirim 羹zerine vak覺f, Vak覺flar Genel M羹d羹rl羹羹nce merkez簾 sicile kaydolunur ve Resm簾 Gazete ile il璽n olunur.

VAKFIN KURULUUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN 襤LEMLER

04.5.1990 g羹n, 20508 say覺l覺 Resmi Gazete'de yay覺mlanan 3628 say覺l覺 Mal Bildiriminde bulunulmas覺 R羹vet ve Yolsuzluklarla M羹cadele Kanununa g繹re, vak覺flar覺n idare organlar覺nda g繹rev alanlar Vak覺flar Genel M羹d羹rl羹羹ne mal bildiriminde bulunmak zorundad覺rlar.

Y繹netim ve Denetim Kurulu yelikleri ile Komisyon yeliklerine se癟im ve atamalarda g繹reve balama tarihini izleyen bir ay i癟inde, g繹revin sona ermesi halinde, ayr覺lma tarihini izleyen bir ay i癟inde verilmesi zorunludur.

B羹t羹n vak覺flar覺n, Vak覺flar Genel M羹d羹rl羹羹 ile olan her t羹rl羹 ilemlerinde 繹nce bal覺 bulunduklar覺 Vak覺flar B繹lge M羹d羹rl羹羹 kanal覺 ile yaz覺ma yapmalar覺 gerekmekte olup, vak覺flar taraf覺ndan dorudan Vak覺flar Genel M羹d羹rl羹羹 ile yap覺lacak yaz覺malar ileme konulmamaktad覺r.

Vak覺flar覺n; gayrimenkul al覺m, sat覺m, kat m羹lkiyeti esas覺na g繹re inaat yapt覺rmalar覺, ilemleri i癟in Genel M羹d羹rl羹羹m羹zden izin al覺nmas覺 gerekmektedir.
Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin (5) numaral覺 bendi uyar覺nca iletme hesab覺 esas覺na g繹re defter tutmalar覺na izin verilenler d覺覺nda kalan vak覺flar, bilan癟o esas覺na g繹re defter tutarlar. Vak覺flar Genel M羹d羹rl羹羹nce yap覺lar覺 gerei bilan癟o esas覺na g繹re defter tutmalar覺na imkan veya gerek g繹r羹lmeyenlerin iletme hesab覺 esas覺na g繹re defter tutmalar覺na izin verilebilir.
Ancak; yeni kurulan vak覺flar, tescili izleyen en ge癟 bir y覺l i癟inde Vak覺flar Genel M羹d羹rl羹羹nce yap覺lacak teftie kadar iletme hesab覺 esas覺na g繹re defter tutabilirler.
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan覺nan vak覺flar覺n bilan癟o esas覺na g繹re defter tutmalar覺 zorunludur.
Ayr覺ca, 06.08.1999 tarih ve 23778 say覺l覺 resmi gazetede yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e giren T羹rk Medeni Kanunu H羹k羹mlerine G繹re Kurulan Vak覺flar覺n 襤 ve 襤lemlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakk覺nda Teblie uyulmas覺 gerekmektedir.

VAKIFLARIN ULUSLARARASI 襤L襤K襤LER襤

227 say覺l覺 Vak覺flar Genel M羹d羹rl羹羹n羹n Tekilat ve G繹revleri Hakk覺nda Kanun H羹km羹nde Kararname

"Ek Madde 3- (Ek: 3/8/2002-4771/4 md.; Deiik: 30/7/2003-4963/29 - ek:3 md.) T羹rkiye`de kurulan vak覺flar, ama癟lar覺 dorultusunda uluslararas覺 alanda ibirlii yap覺lmas覺nda yarar g繹r羹len hallerde, D覺ileri Bakanl覺覺n覺n g繹r羹羹 al覺nmak suretiyle 襤癟ileri Bakanl覺覺n覺n izniyle yurt d覺覺nda kurulmu vak覺f veya kurululara 羹ye olabilirler.

T羹rkiye`de kurulan vak覺flar覺n, vak覺f senedinde belirtilen ama癟lar覺n覺 ger癟ekletirmek 羹zere uluslararas覺 faaliyette bulunmas覺 ve yurt d覺覺nda ube a癟mas覺 ile yurt d覺覺ndaki benzer ama癟l覺 vak覺f veya kurulularla ibirlii yapmas覺, D覺ileri Bakanl覺覺n覺n g繹r羹羹 al覺nmak suretiyle 襤癟ileri Bakanl覺覺n覺n iznine bal覺d覺r.

Yabanc覺 羹lkelerde kurulmu vak覺flar, uluslararas覺 alanda ibirlii yap覺lmas覺nda yarar g繹r羹len hallerde, kar覺l覺kl覺 olmak koulu ile, D覺ileri Bakanl覺覺n覺n g繹r羹羹 al覺nmak suretiyle, 襤癟ileri Bakanl覺覺n覺n izniyle T羹rkiye`de faaliyette bulunabilirler, temsilcilik kurabilirler, ube a癟abilirler, 羹st kurulular kurabilirler, kurulmu 羹st kurululara kat覺labilirler veya kurulmu vak覺flarla ibirlii yapabilirler. Bu vak覺flar, T羹rk Meden簾 Kanunu h羹k羹mlerine g繹re kurulan vak覺flar hakk覺nda uygulanan mevzuata t璽bidir."

Vak覺f Y繹netimi
Vakf覺n Denetimi
Vak覺f Senedi rnei (Genel)
Vak覺f Senedi rnei
(Dar Ama癟l覺 Vak覺flar i癟in)
Kaynak: Vak覺flar Genel M羹d羹rl羹羹

Giri Formu